❗ -15% reducere la TOATE produsele ...T15 Vezi codul

Politica de confidentialitate


Prezenta politică de confidențialitate se aplică aplicației web cupoane-reducere.net.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu web site-ul cupoane-reducere sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Date de contact cupoane-reducere.net Email: [email protected] Website: https://cupoane-reducere.net/

Termeni și definiții

Principii

Politica de confidențialitate a operatorului se întemeiază pe următoarele principii:

În ce scop se prelucrează datele cu caracter personal?

Prelucrăm date cu caracter personale pentru:

Datele statistice rămân anonime și nu sunt făcute publice.

Cum se realizează colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal?

Colectarea datelor cu caracter personal se realizează:

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează: Datele statistice ale utilizatorilor rămân anonime și nu sunt făcute publice.
Pentru ce perioadă stocăm datele cu caracter personal? Utilizatorul poate cere în orice moment modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact din aplicație.
Către cine transferăm datele cu caracter personal și în ce scop?
Transferăm date cu caracter personal către: Ce măsuri de securitate am implementat?
Suntem preocupați permanent de implementarea măsurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și implicit impactul asupra vieții private a utilizatorilor:

Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

Responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal decide ce date prelucrează, în ce scop și cum are loc această prelucrare.
Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal în cazul cupoane-reducere.net revine:

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.
Poate constitui temei al prelucrării: o cerere a utilizatorului de a se inregistra in platforma cupoane-reducere.net

Ce date colectăm și în ce scop?

Colectăm date cu caracter personal atât de la utilizatorii care se aboneaza la newsletter pe platfoma cupoane-reducere.net, cât și de la cei care doar accesează platfoma cupoane-reducere.net.
În cazul abonarii la newsletter, colectăm următoarele date cu caracter personal:

În cazul utilizatorilor care nu se aboneaza la newsletter, se colectează următoarele date: În afara datelor cu caracter personal la care am făcut referire mai sus, obținem date din analiza modului de utilizare a serviciilor noastre, după cum urmează: Operatorul nu prelucrează în cadrul platformei cupoane-reducere.net date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Drepturile utilizatorului

Regulamentul conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează:

 1. dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;
 2. dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;
 3. dreptul la ștergerea datelor, în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:
  1. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  2. utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
  3. utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  5. datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
  6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.
 4. dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele situații:
  1. atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  2. prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;
  3. nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  4. atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.
 5. dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct.
 6. dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.

În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile platformei cupoane-reducere.net. În cazul în care se fac modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii vor fi înștiințați prin e-mail și/sau notificări în cadrul aplicației, înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Cum ne poți contacta?

Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poti contacta prin email la adresa contact[at]pcupoane-reducere.net
În cazul în care dorești să formulezi plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poți scrie la aceeași adresă, urmând să îți răspundem în termenul legal de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne.
În cazul improbabil în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și adminstratorul patformei cupoane-reducere.net nu a tratat plângerea în mod corespunzător, te poți adresa unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România are sediul în București, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sectorul 1, cod poștal 010336.